นอกจากสิทธิที่คุณจะได้รับจากการขอสินเชื่อรถยนต์กับทางธนชาติ สมาร์ทคาร์ คุณยังสามารถได้รับบริการต่างๆ เช่น ความสะดวกสบายในการชำระค่างวด, การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี, การโอนทะเบียนรถยนต์ รวมถึง การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ

   วิธีการชำระค่างวด • ชำระผ่านที่เคาน์เตอร์ธนาคารธนชาตโดยใช้ Pay – in พิเศษ
 • ชำระโดยจ่ายเช็คล่วงหน้า
 • ชำระผ่านทางไปรษณีย์ ( Pay at Post

 •    การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี • ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารธนชาต

  เมื่อถึงกำหนดเสียภาษีทางธนชาตจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า 1 เดือนโดยจะจัดส่งใบ Pay – in พิเศษ พร้อมกับใบแจ้งหนี้ค่าภาษีรถยนต์ซึ่งคุณสามารถชำระค่าภาษีรถยนต์ ซึ่งคุณสามารถชำระค่าภาษีรถยนต์ประจำปีได้ตามธนาคารที่ระบุใน Pay in จากนั้นภายใน 2-3 วัน คุณจะได้รับป้ายแสดงการเสีย ภาษีประจำปี (สติ๊กเกอร์ทะเบียนรถ)

 •    การโอนทะเบียนรถยนต์  เมื่อคุณชำระเงินครบตามสัญญาเช่าซื้อ คุณสามารถโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ได้ทันที ดังนี้
  1. เมื่อคุณชำระค่างวดๆ สุดท้าย บริษัทจะจัดส่งเอกสารชุดโอนสิทธิ์ให้ และคุณต้องเตรียมเอกสารดังนี้
    บุคคลธรรมดา (และผู้ค้ำประกัน)
  - สำเนาบัตรประชาชน
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - สลิปการชำระเงินงวดสุดท้าย
    นิติบุคคล
  - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ภพ.20
  - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
  * ผู้คํ้าประกันของนิติบุคลใช้เอกสารเดียวกับบุคคลธรรมดา
  2. ชำระค่าโอนกรรมสิทธื์ ตามรายละเอียดใบแจ้งค่าโอนกรรมสิทธิ์
  3. ลงนามในเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์ และส่งเอกสารกลับมายัง ฝ่ายปิดบัญชี อาคาร รัชดากลาสเฮ้า ชั้น 4 บี หรือที่ ตู้ปณ . 29 ปณจ.รองเมือง กรุงเทพมหานคร 10330
  4. บริษัทฯ จะจัดส่งสมุดทะเบียนและกุญแจคืน ภายใน 2-3 อาทิตย์ หลังจากลงนามในเอกสารชุดโอนกรรมสิทธิ์     การโอนสิทธิ์เช่าซื้อ  หมายถึง การให้ผู้เช่าซื้อโอนสิทธิและหน้าที่การเช่าซื้อตามสัญญาให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญอื่นใด นอกจากเปลี่ยนผู้เช่าซื้อ (เป็นการผ่อนชำระต่อจากผู้เช่าซื้อเดิม เท่านั้น)
  หลักเกณฑ์การโอนสิทธิเช่าซื้อรถยนต์
  1. ผู้แจ้งโอนสิทธิต้องเป็นผู้เช่าซื้อตามที่ระบุในสัญญา และรถยนต์คันดังกล่าวปลอดจากการเป็นหลักประกันในสินเชื่ออื่น
  2. ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน
  3. เอกสารการรับเงินค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ ออกในนามผู้โอนสิทธิและไม่มีการคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. ลูกค้าต้องชำระค่างวด Update และไม่มีค่าปรับค้าง
  5. ณ วันที่แจ้งขอโอนสิทธิ ผู้โอนสิทธิ จะต้องชำระค่างวดล่วงหน้า อีก 2 งวด
  6. การแจ้งผลการโอนสิทธิ
  - ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ ภายใน 15 วันทำการ
  - นอกเขตพื้นที่ ภายใน 20 วันทำการ
  7. ต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ในเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นชื่อผู้รับโอนสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจาก วันที่ทำรายการโอนสิทธิในระบบ
  8. ต้องดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ในเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นชื่อผู้รับโอนสิทธิ ภายใน 15 วันทำการนับจาก วันที่ทำรายการโอนสิทธิในระบบ
  9. อำนาจอนุมัติการโอนสิทธิ
    9.1 วงเงินโอนสิทธิเช่าซื้อ
  9.2 ประวัติการชำระค่างวด
        - 13 งวดขึ้นไป
        - 7-12 งวด
        - 0-6 งวด

     กลุ่มงานโอนสิทธิเปลี่ยนผู้เช่าซื้อ
   
  HUB รัชดา ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ ชั้น 9 โทร. 02-290-3500 FAX. 02-290-3542
   
   มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
  1. คุณศิรประภา พิฑูรทัศน์ เบอร์ต่อ 1201
  2. คุณสุภารวี เจริญวัย เบอร์ต่อ 1202
  3. คุณนิภาพร จันทร์กระจ่าง เบอร์ต่อ 1275
  4. คุณสุนิสา ทับเคลียว เบอร์ต่อ 1276
  5. คุณธวัช พงศาวสีกุล เบอร์ต่อ 1277

  HUB เพชรเกษม ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ ชั้น 3 โทร. 02-454-4524 FAX. 02-454-5461

   มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
  1. คุณวันจักร นาวาวิจิต เบอร์ต่อ 2008
  2. คุณพิมนณัฎฐ์ สีพลอยนิล เบอร์ต่อ 2009

  HUB บางนา ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่ ชั้น 1 โทร. 02-397-3757 FAX. 02-398-2431

   มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
  1. คุณอนันธชัย รัตนวรพาณิชย์ เบอร์ต่อ 1150
  2. คุณฐปนรรฆ์ วาณิชรุ่งเรือง เบอร์ต่อ 1150


  Copyright © 2003 www.clicksmartcar.com All Right Reserved.