เงื่อนไขของการเช่าซื้อ

ก่อนที่คุณจะขอสินเชื่อ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเช่าซื้อจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายและเอกสารที่ใช้ประกอบในการเช่าซื้อรถยนต์ได้ง่ายขึ้น

  คุณสบบัติของผู้ใช้บริการ   ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 

• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• สัญชาติไทย

  • เงินดาวน์ขั้นตํ่า 15%
• ระยะเวลาในการเช่าซื้อไม่ตํ่ากว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
• บริการเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดง และรถยนต์มือสอง

  เอกสารประกอบการเช่าซื้อรถยนต์   ค่าใช้จ่ายในการเช่าซื้อรถยนต์
  บุคคลธรรมดา (และผู้ค้ำประกัน)
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• ใบสลิปเงินเดือนหรือเอกสารรับรองเงินเดือน
• สำเนาสมุดคู่ฝากหรือใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อน
   หลัง 3-6 เดือน

นิติบุคคล
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน และ ภ.พ.20
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ
   กรรมการผู้มีอำนาจ
• สำเนารายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท(ถ้ามี)
• Statement ของบริษัทย้อนหลัง 3-6 เดือน


  1. เงินดาวน์ขั้นตํ่า 15%
2. ค่าเบี้ยประกันภัย* (รายละเอียดประกันภัย)
3. ค่าทะเบียน, ค่าภาษี*
4. ค่ามัดจำป้ายแดง

* ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและประเภทรถ   
                                              
  * ผู้คํ้าประกันของนิติบุคลใช้เอกสารเดียวกับบุคคลธรรมดา
       
Copyright © 2003 www.clicksmartcar.com All Right Reserved.