ประเภทรถยนต์*  
ราคารถ* บาท
เงินดาวน์ (ขั้นต่ำ 25%) %
อัตราดอกเบี้ย %
จำนวนงวด* งวด           
     
    ยอดจัด : บาท
    ค่างวดต่อเดือน* : บาท
  


 
 
รายได้ : เดือน บาท
ค่าใช้จ่าย : เดือน
(รวมภาระหนี้สิน)
บาท
จำนวนงวด งวด
อัตราดอกเบี้ย %              
     
  ค่างวดต่อเดือน (ที่เหมาะกับคุณ) : บาท
  ยอดจัด (โดยประมาณ) : บาท
  ยอดเช่าซื้อ : บาท
  


 
 
ค่างวดต่อเดือนที่ต้องการผ่อนชำระ* บาท
จำนวนงวด*  
อัตราดอกเบี้ย %
เงินดาว์น (ขั้นต่ำ 25%) %           
     
  ราคารถยนต์ : บาท
  ยอดจัด : บาท
  


  หมายเหตุ : ยอดเช่าซื้อ หมายถึง ยอดจัด + ดอกเบี้ย
*การคำนวณความสามารถในการผ่อนชำระและค่างวดเป็นเครื่องมือที่บริษัทช่วยผู้ที่จะกำลังสมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
คำนวณความสามารถในการผ่อนชำระของการทำเช่าซื้อรถยนต์อย่างคร่าว ๆ จากข้อมูลด้านการเงินที่ให้มาไม่ได้เป็น
ข้อตัดสินชีขาดในการอนุมัติ

Copyright © 2003 www.clicksmartcar.com All Right Reserved.